info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
–ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
–ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
(นางนวลฉวี นรมาตย์)
ครู
(นางนวลฉวี นรมาตย์)
ครู
(นางสาวราตรี สุดเนตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราตรี สุดเนตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนันทิดา สุขศรี)
ครู
(นางนันทิดา สุขศรี)
ครู
(นางสาววิยะดา อนุวรรณ)
ครู
(นางสาววิยะดา อนุวรรณ)
ครู
(นางวิจิตร จอมแก้ว)
ครู
(นางวิจิตร จอมแก้ว)
ครู
(นางสิรินภา อ้วนล้ำ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสิรินภา อ้วนล้ำ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววริศรา ผิวเงิน)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววริศรา ผิวเงิน)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปิยรัตย์ ปัตตัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปิยรัตย์ ปัตตัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุนิตา หงส์คำ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวสุนิตา หงส์คำ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวดาววร ผลาเลิศ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวดาววร ผลาเลิศ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกมลชนก มีศิลป์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกมลชนก มีศิลป์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิตยา ปฐมชาติ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิตยา ปฐมชาติ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิสากร บุญวัง)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิสากร บุญวัง)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสุนัย นามวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายสุนัย นามวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวจิรวรรณ ดำรง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาวจิรวรรณ ดำรง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางวีระนุช สุโยธา)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางวีระนุช สุโยธา)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาววิไล มณีเนตร)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาววิไล มณีเนตร)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
-
ผู้ดูแลเด็ก
-
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน