องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สถิติ sitemap
วันนี้ 62
เดือนนี้5,579
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,212
ทั้งหมด 225,752

camera_alt ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว [8 ธันวาคม 2566]
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารสช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ [5 ธันวาคม 2566]
กีฬาสัมพันธ์ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ & โรงเรียนบ้านโนนค้อ+รพ.สต.ตำบลโนนค้อ [4 ธันวาคม 2566]
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [29 พฤศจิกายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที34
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที 35
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook หน่วยงาน


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ