messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group กองสวัสดิการสังคม
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ