info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การงดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของ อบต.โนนค้อ ในทุกเทศกาลและขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่านจากหัวใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file สขร.เดือนสิงหาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สขร.เดือนกรกฏาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file สขร.เดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สขร.เดือนพฤษภาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file สขร.เดือนเมษายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file การรณรงค์สวมหมวดนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
photo กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน(Lumpy skin disease) ในโค กระบืม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามระบบ CITIZENinfo poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน