messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปรีชา ทองรอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนาตยา พรมโลก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงาน
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
ภารโรง
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ