องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ