องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group ผู้บริหาร
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายธงชัย สุโยธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 088-3484492
นางคำภู วรรณโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 081-9679601
นายจันทร์ กัญจะนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 065-8496190
group สมาชิกสภา
นายทองใบ ประสานทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 092-2275110
นายบุญโฮม สุขตะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 092-3607615
นายดี มาลา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 099-0292619
นายสมบัติ บัวใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 1
โทร : 084-8288285
นายทองใบ ประสานทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 2
โทร : 092-2275110
นางสาวนงนุช เกรียงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 3
โทร : 089-8838644
นายดี มาลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 4
โทร : 099-0292619
นายธเนศร์ วงณะลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 5
โทร : 093-4307707
นายอารักษ์ หงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 6
โทร : 090-8320740
นายต่อน สาวิโล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 7
โทร : 098-3568655
นายบุญโฮม สุขตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 8
โทร : 092-3607615
นายวิชิต พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 9
โทร : 082-7051966
นายคำปอง พลหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 10
โทร : 095-4420282
นายสวง โคตสมพง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 11
โทร : 062-0524267
group หัวหน้าสวนราชการ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-9424151
นางสาวรวลประภาวรรณ วรุณธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9424151
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0195427
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-9424151
group สำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปรีชา ทองรอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนาตยา พรมโลก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงาน
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
ภารโรง
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางสาวนวลประภาวรรณ วรุณธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอิสริยาภรณ์ แดงเกลี้ยง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชญานิศ รุ่งเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์สุรี แสงศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสมพร วังแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสิทธิศักดิ์ บุตชรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเมธี บุญสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเหรียญทอง เจือจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกรียงไกร อนุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายชัชฤทธิ์ ฤทธิมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายสุนัย นามวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ครูชำนาญการ
นางสาวนันทภัค สุขศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิยะดา อนุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวราตรี สุดเนตร
ครูชำนาญการ
นางสิรินภา จันทร์เขียว
ครูชำนาญการ
นางสาววริศรา ผิวเงิน
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยรัตย์ ปฐมชาติ
ครูชำนาญการ
นางวิจิตร จอมแก้ว
ครู
นางสาวกมลชนก มีศิลป์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา ปฐมชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิสากร บุญวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรวรรณ ดำรง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววีระนุช สุโยธา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไล มณีเนตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรานปริยา คุณมี
ผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
- ว่าง -
นักตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ