info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
เดือนนี้ 6,835
เดือนที่แล้ว 11,952
ทั้งหมด 56,723

folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน