info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่าย ไตรมาศ4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาศ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่าย ไตรมาศ1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน