info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงาน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file แผนดำเนินงาน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน