องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานพัสดุภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file นโยบายความปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือการกำหนดสมรรณนะสำหรับข้าราชการส่วนถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file การเสริมสร้างวินัยของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file คู่มือความปลอดภัยในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file การบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file วงจรการจัดการความรู้(KM)ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file การบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file คำสั่งต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file คู่มือวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file กาจจัดองค์ความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ