info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 90
เดือนนี้ 5,350
เดือนที่แล้ว 10,080
ทั้งหมด 49,016

folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
insert_drive_file ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file การบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file วงจรการจัดการความรู้(KM)ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file การบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คู่มือวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file คำสั่งต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศจริยธรรมข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file กาจจัดองค์ความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน