ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมายานพาหนะในโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง