ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางบ้านโนนค้อไปห้วยปอ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง