ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางข้างบ้านนายอำนวย นามโคตร บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง