info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 (ต่อ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562(ต่อ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 (ต่อ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน