info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 93
เดือนนี้ 5,353
เดือนที่แล้ว 10,083
ทั้งหมด 49,019

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 (ต่อ 1)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562(ต่อ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 (ต่อ 1)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน